Servicekontrakt

Herefter benævnes Direktøren og Kunden samlet “Parter” og hver for sig som “Part”;

indgået denne kontrakt og aftalt under de nedenfor angivne betingelser (i det følgende benævnt “aftalen”):

 

 1. KONCEPT

1.1. “Arbejde” eller “arbejder“, “Software” (Software) betyder alt, som entreprenøren skal udvikle, installere, teste og levere til betjening, udføre garantiservice.

1.2. “Content Management System” (CMS) betyder de webstedsadministrationsværktøjer, som kontrahenten forpligter sig til at levere i henhold til denne aftale for kunden.

1.3. Ether-navneområde betyder det domæne, hvor IP-adressen er hostet til offentlig brug i et domæne specificeret og administreret af kunden.

1.4. “Beta“-navneområdet betyder et midlertidigt underdomæne leveret af entreprenøren, hvor kunden hoster information, der vil være tilgængelig senere offentligt i området Ether Names.

1.5. “Cyklus” refererer til forelæggelse af arbejder udført af entreprenøren til kundens kommentarer, når kunden fremlægger sine motiverede og begrundede kommentarer og bemærkninger, og eksekutoren foretager disse ændringer i løbet af næste cyklus.

1.6. “Fejl” betyder en uoverensstemmelse i funktionaliteten af PI’en på operatørens hjemmeside, som ikke blev bemærket under installationen og garantiperioden offentliggjorte oplysninger eller yderligere krav dannet af kunden og aftalt af parterne, som der ikke er nogen løsning på måde ved at bruge PI-funktionaliteten.

1.7. “Kritisk fejl” betyder en funktionsfejl i PI’en, der ikke er bemærket under installations- og garantiperioden, hvis tilstedeværelse ikke tillader brugere afgiv en ordre, eller systemet fungerer slet ikke. Hvis det ønskede resultat kan opnås med hjælpehandlinger, så er det kritisk en fejl betragtes som en fejl.

1.8. “Timeløn” – timelønsprisen er gældende for den dag og offentliggjort af eksekutoren, undtagen i tilfælde hvor parterne har vedligeholdelseskontrakten underskrevet, hvilket ændrede procedure og takster.

1.9. “Uddannelsesmateriale” – træningsmateriale tilgængeligt på www.webitus.lt, oprettet af operatøren til kunden til træningsformål.

1.10. “Yderligere krav” betyder yderligere arbejde udført på kundens anmodning. Disse arbejder planlægges separat, skriftligt (herunder via e-mail), mod et tillægsgebyr i henhold til timelønen og ændrer fristen for indsendelse af værkerne.

1.11. “Konsultation” betyder meddelelse via e-mail. via mail eller telefon (hvis denne service er en del af den serviceplan, du bruger), hvordan du kan kontakte ønskede resultat ved brug af eksisterende CMS-funktioner. Under konsultationer udfører eksekutoren ikke indholdsadministration, hvis dette ikke er tilfældet særskilt aftalt og betragtet som yderligere krav.

1.12. “Garantiservice” henviser til rettelse af fejl og kritiske fejl forårsaget af unøjagtig PI-funktionalitet defineret i kontrakten, implementering. Reparationen udføres for eksekutorens regning inden for den fastsatte tid. På grund af kundens skyld er PI’ens arbejde opstået fejl rettes af entreprenøren for kundens regning efter timelønen.

1.13. “Vedligeholdelsesaftale” betyder en yderligere, særskilt underskrevet aftale, som indeholder de gældende takster mellem parterne, forudsat tjenester, svartider og sørget for permanent vedligeholdelse af PI.

1.14. “Kundesystem” er et informationssystem, der kan tilgås på adressen webitus.lt.

1.15. “Websted” betyder informationsmateriale, der er offentligt tilgængeligt på www.webitus.lt.

 1. AFTALEN

2.1. Eksekutor forpligter sig til at give kunden en licens til at bruge IP’en på de betingelser, der er angivet i denne aftale, og kunden skal betale for licensen honorar til eksekutoren i overensstemmelse med de i aftalen angivne betingelser.

2.2. Kunden kan leje en brugslicens ved at betale et abonnementsgebyr eller betale et engangsgebyr for licensbrug, i henhold til de priser, der er offentliggjort på hjemmesiden. Der gives en licens til ét Ether-navneområde.

2.3. Kunden forpligter sig til at skabe de nødvendige betingelser for, at udføreren kan udføre arbejdet, acceptere arbejdet og betale i aftalen og dens bilag efter den fastlagte procedure.

2.4. Kunden får ikke overdraget nogen ejendomsrettigheder tilhørende forfattere eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder til IP’en, nogen del af den og alle relaterede

materiale. Alle registrerede eller uregistrerede intellektuelle ejendomsrettigheder til IP eller dele heraf, varemærker forbundet med den, domænenavne og andre genstande forbliver eksekutorens ejendom i deres helhed, hvortil han har alle ejendoms- og ikke-ejendomsrettigheder og

interesser.

2.5. Aftalen træder i kraft, efter at kunden fuldt ud har betalt fakturaen for kundens valgte ydelser.

2.6. Minimumsperiode for servicebestilling og deres priser er offentligt tilgængelige og angivet på webstedet.

 

 1. UDFØRENDE RETTIGHEDER, PLIGTER OG FORPLIGTELSER

3.1. Entreprenøren forpligter sig til at levere ydelser til Kunden i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale mod det i aftalens angivne gebyr.

3.2. Eksekutor forpligter sig til at give en licens til at bruge PI’en, til at installere PI’en i “Beta” domænet og til at overføre login-data til Kunden

på den CMS administrative del.

3.3. Når kunden har bekræftet, at oplysningerne i IP’en er egnede til offentlig offentliggørelse, overføres IP’en til området Ether Names.

3.4. Bobestyreren forpligter sig til kun at sende forudbetalingsfakturaer og fakturaer til kunden elektronisk, hvilket er tilgængeligt i kundesystemet.

3.5. Operatøren har ret til at indsamle PI-statistikker til markedsføringsformål, men har ikke ret til at offentliggøre dem.

3.6. Eksekutoren har ret til ikke at yde konsultationer om emner, der fremgår af undervisningsmaterialet, medmindre der er underskrevet en aftale mellem parterne

ekstra vedligeholdelsesaftale.

3.7. Entreprenøren har ret til ikke at levere nogen ydelser, herunder konsultationer, hvis kunden ikke overholder sine forpligtelser.

3.8. Direktionen har ret til at give en tekst- eller grafisk hypertekstlink til direktionens hjemmeside i hjemmesideløsningen. For kunden

Dette hypertekstlink kan fjernes, hvis det ønskes, men dette medfører ekstra gebyrer. Efter at kunden har fjernet ovenstående et link uden at have indhentet skriftligt samtykke fra eksekutoren er underlagt en bøde svarende til halvdelen af købsprisen for licensen til den plan, han bruger.

3.9. Bobestyreren forpligter sig til ikke at offentliggøre fortrolige data, som er blevet bekendt med ham/hende under arbejdet med kunden.

3.10. Eksekveren har ret til at lave sikkerhedskopier af systemet og dets database og gemme dem på en ekstern server, men dette er ikke eksekutorens pligt eller forpligtelse i henhold til denne aftale.

3.11. Bobestyreren har ingen forpligtelse til at yde konsultationer til kunden, hvis spørgsmålene ikke er relateret til e-mail. butiksadministration, f.eks. tredje

landenes systemer, indsendte kommentarer eller udførte revisioner. Den udførende kan rådgive kunden, udføre løbende projektledelse vedligeholdelse og levere yderligere tjenester af et bredere udvalg, efter at parterne har underskrevet en vedligeholdelsesaftale, som vil omfatte følgende

arbejder.

 

 1. RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER OG FORPLIGTELSER FOR KUNDEN

4.1. Kunden forpligter sig til at give de korrekte oplysninger, der identificerer kunden, og at informere om dennes ændringer rettidigt. Efter anmodning fra bobestyreren skal du levere dokumenter, der bekræfter ægtheden af de angivne oplysninger. Hvis kunden ikke leverer

oplysninger inden for den angivne periode, har direktionen ret til at begrænse leveringen af tjenester. Udføreren har også rettighederne helt eller delvist- begrænse leveringen af tjenester, hvis der er mistanke om ulovlig eller mistænkt svigagtig aktivitet eller handlinger relateret til hvidvaskning af penge.

4.2. Gemt logindata leveret af operatøren, skift med jævne mellemrum adgangskoder.

4.3. Kunden har ret til at henvende sig til eksekutoren om hjælp til generelle spørgsmål om IP-håndtering og til at modtage metodisk assistance eller instruktioner, for at finde oplysninger om denne sag. Kunden forstår, at direktionen yder generel assistance i ledelsen af PE og kundens

administration af indholdet af den administrerede PI eller individuel rådgivning om forvaltningen af hans/hendes PI (herunder specifikke instruktioner som: opnå det ønskede resultat ved at specificere trinene) er tilgængelig til timepriser eller ved at underskrive en vedligeholdelsesaftale.

4.4. Kunden forpligter sig til rettidigt at betale fakturaerne for de ydelser, som eksekutoren har leveret.

4.5. Kunden skal, inden han begynder at bruge PI’en, gøre sig bekendt med det undervisningsmateriale, som udføres af eksekutoren. Hvis den relevante del eller

der er intet undervisningsmateriale eller leverandøren ikke giver kunden mulighed for at stifte bekendtskab med det – Kunden har ret til at henvende sig til

Konsulentrådgivning.

4.6. Kunden har ret til at ændre licensens ether-navnområde, men skal på forhånd underrette eksekutoren og koordinere de nødvendige for at arbejde med at udføre handlinger, der kan medføre ekstra gebyrer.

4.7. Uden entreprenørens særskilte forudgående skriftlige samtykke har kunden ikke ret til: (i) kopiere, dekompilere, dekonstruere, adskille,

ændre, reparere, indsætte enhver kode i softwaren eller en del deraf, eller skabe afledte værker af softwaren eller en del heraf Produkter; (ii) give adgang til softwaren eller dens dokumentation til enhver tredjepart; (iii) fjerne eller ændre eventuelle copyright-meddelelser indeholdt i softwaren; (iv) bruge softwaren på en måde, der kan resultere i ophavsrettigheder, intellektuelle ejendomsrettigheder eller ejendomsrettigheder tilhørende kunstneren eller tredjeparter krænkes. Kontraktopsigelse fritager ikke Kunden for disse forpligtelser.

4.8. Kunden forpligter sig til at hoste og administrere indhold, der ikke strider mod den offentlige orden og god moral.

4.9. Kunden forpligter sig til at sikre, at de serverressourcer, der stilles til rådighed for Kunden, ikke vil blive brugt til ulovlige formål, herunder, men

ikke begrænset til massemail for at sende breve, skade computersystemer, netværksdrift eller sikkerhed samt overtræde

gyldige retsakter fra Republikken Litauen, den udøvende magts og tredjeparters rettigheder, der belaster serveren uforholdsmæssigt meget

processor og andre komponenter.

4.10. Kunden påtager sig det fulde ansvar i tilfælde af omtvistede spørgsmål vedrørende lovligheden af brugen af de serverressourcer, han har fået leveret.

4.11. Kunden forstår, at Executor ikke er ansvarlig for at lave sikkerhedskopier af PI’en og dens database. Kunden har ret til dem

gør det selv, uafhængigt, ved hjælp af serverens kontrolpanel eller ved hjælp af andre værktøjer.

4.12. Kunden forpligter sig til ikke at offentliggøre fortrolige data, som blev kendt for ham under arbejdet med Eksekutoren.

4.13. Kunden forpligter sig til at bruge IP’en uden at krænke tredjemands immaterielle rettigheder.

4.14. Kunden er fuldt ud ansvarlig for de krav og retssager, der rejses mod Eksekutøren af tredjemand på grund af Kundens handlinger, vha. Udbyder-oprettet IP eller hosting-tjeneste.

 

 1. PROCEDURE FOR BESTILLING AF DESIGN, LOGOOPRETTELSE, PROGRAMMERING ELLER ANDRE ARBEJDER

5.1. Kunden har ret til at bestille ydelser til design af PE eller oprettelse af et logo fra eksekutoren ved at koordinere det i en særskilt aftale og satser, behandle det som yderligere krav.

5.2. Kunden har ret til ikke at bestille design- eller logooprettelse af PI’en fra eksekutoren. Kunden har selv ret på eget ansvar, udføre designet af PI’en eller bruge de eksisterende skabeloner, der er offentligt distribueret af PI-platformen. Kunden forstår, at sådan i tilfælde af udvælgelse er entreprenøren ikke forpligtet til at give nogen konsultationer eller instruktioner til udførelse af disse arbejder. Der er heller ingen bobestyrer ansvarlig for arbejde udført korrekt, når det udføres af tredjeparter herunder, men ikke begrænset til dem, der er erhvervet under systemopgraderinger systemændringer.

5.3. Yderligere bestilt design, programmering eller andre arbejder udført af eksekutoren påvirker ikke startdatoen for tjenesterne og udføres parallelt.

5.4. Ordrer på programmeringstjenester, deres omfang, krav til disse tjenester, leveringsbetingelser og vederlagets størrelse kan forhandles forudgående skriftlige ordrer afgivet af parterne, herunder e-mail med posten.

5.5. Alle værker uden en funktionsbeskrivelse og relaterede værker, herunder algoritmer, som er nødvendige for de opgaver, der er defineret i denne aftale besluttes ensidigt af eksekutoren, styret af logik og rimelige standarder.

5.6. Parterne er enige om, at alle yderligere arbejder er underlagt den generelle procedure for accept og overdragelse af tjenesteydelser og arbejder, der er defineret i aftalen.

 

 1. PROCEDURE FOR MODTAGELSE OG OVERFØRSEL AF TJENESTER OG VÆRKER

6.1. Den dag, hvor forbindelsesdataene til CMS’et overføres til kunden og/eller den angivne PI aktiveres efter kundens valg serviceplanen anses for at være dagen for påbegyndelse af brugen af tjenesterne.

6.2. Den bobestyrer, der har udført det af kundens bestilte ydelser, informerer kunden via e-mail. med posten om nødvendigt giver den også kommentarer eller instruktioner vedrørende det udførte arbejde.

6.3. Kunden forpligter sig til at kontrollere og teste det udførte arbejde, herunder de udførte systemopdateringer, for at sikre sig, at alle kravene til programmerings- eller systemopdateringsarbejde er blevet udført korrekt. Kunden kan instruere eksekutoren til at udføre prøvningsarbejder, afgivelse af en særskilt ordre for sådanne værker, som specificerer omfanget af prøvningsarbejdet, metoden til at udføre prøvningerne, scenarier, tiltag, priser, vilkår og andre forhold. Såfremt Kunden udfører testene på egen hånd, er udfører ikke ansvarlig for

eventuelle afvigelser, som kunden ikke har bemærket under testene, og som ikke er rapporteret til eksekutoren nærmere i denne aftale på den foreskrevne måde. Der må ikke stilles yderligere krav ved arbejdseftersynet.

6.4. Hvis kunden ikke fremsætter skriftlige krav vedrørende kvaliteten af det udførte arbejde inden for 10 (ti) kalenderdage, eller hvis parterne er enige om opfyldelse af yderligere krav anses for at være, at værkerne leveres til tiden, fagligt, kvalitativt og forsvarligt, og kunden pga.

har ingen krav. Efterfølgende krav accepteres ikke eller vil blive behandlet som yderligere krav. Krav redegørelsen fritager ikke kunden for skattepligt.

6.5. I tilfælde af forbehold skal parterne drøfte en rimelig frist, inden for hvilken eksekutoren skal rette det i kundens skriftlige anførte uoverensstemmelser.

 

 1. GARANTI OG SERVICE

7.1. For de arbejder, der udføres på grundlag af kontrakten, yder eksekutor 3 (tre) måneders kvalitetsgaranti, hvor eksekutor gratis yder konsultationer til én repræsentant for kunden om systemadministrationsproblemer og fjerner PI-fejl, når de opstår.

7.2. Konsultationer udføres ved hjælp af kommunikation under hensyntagen til kundens bestilte serviceplan. Leveres inden for en måned konsultationstiden bør ikke overstige en halv arbejdstime. For hver ekstra konsultationstime i den tilsvarende måned har kunden

at betale eksekutoren efter timetaksterne.

7.3. Træning på eksekutorens kontor eller eksternt (online) finder kun sted efter forudgående aftale og behandles som yderligere krav.

7.4. Alt arbejde udføres kun på entreprenørens kontor eller hos dennes underleverandører.

7.5. Garantiserviceperioden begynder at tælle fra den dag, du begynder at bruge tjenesterne.

7.6. Entreprenøren udfører i hele garantiperioden arbejdet eller dele heraf for egen regning, såfremt det ikke opfylder det aftalte af kunden og entreprenøren og af funktionskravene til det skriftligt godkendte arbejde eller udføres med mangler.

7.7. Fejlretning udføres inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen af fejlmeddelelsen. Korrektionen af kritiske fejl begynder i det 8. Arbejde i løbet af timer. Hvis det ikke er muligt at rette fejlen eller løse problemet inden for ovennævnte frist, har entreprenøren dette

begrunde og fremsende en plan for løsning af problemet, som skal godkendes skriftligt af Kundens repræsentant.

7.8. Hvis det under rettelsen af en fejl eller kritisk fejl bliver klart, at fejlen er forårsaget af forkert administration af PI fra kundens side, eller oplysningerne fra kunden er i modstrid med den tilsigtede drift af PI eller modsiger det arbejde, der udføres under de yderligere krav, og

for deres funktioner, og udfører afsat tid til analyse og håndtering af ikke-eksisterende fejl – udfører har ret til at fakturere for dette arbejde faktura til kunden efter timepriser.

7.9. Eksekutoren er ikke ansvarlig for defekter eller fejl i softwaren forårsaget af virus, ulovlige hacks, computer eller tredjemand softwarefejl og er heller ikke ansvarlig for eventuelle tab fra tredjeparter forårsaget af brugen af PI’en.

7.10. Efter at kunden, uafhængigt eller med hjælp fra en tredjepart, har ændret softwarekoden for PI’en, anses garantiservicen for at være afsluttet, og entreprenøren har ret til ensidigt at bringe tilsynet med arbejdet til ophør. I dette tilfælde er direktionen ikke ansvarlig for de konsekvenser, der opstod efter disse handlingers ydeevne.

7.11. Hvis det konstateres, at det af kundens angivne problemer ikke er opstået på grund af entreprenørens skyld, vil lønomkostningerne til deres analyse og løsning for forslaget eller ansøgningen betales i henhold til den af kunden fastsatte procedure i denne aftale i henhold til timepriserne.

7.12. Eksekutoren er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser og er ikke forpligtet til at rette eventuelle fejl i PI’en af årsager relateret til kundens hardware og/eller software, eller forårsaget af en ændring i kundens hardware og/eller software.

7.13. Udbuddet af konsultationer til kundens repræsentant efter garantiservicen koordineres af en særskilt aftale, ved at underskrive vedligeholdelsesaftalen.

7.14. Parterne kan aftale forlængelse af garantiserviceperioden ved en særskilt aftale ved at underskrive vedligeholdelsesaftalen.

7.15. Kunden forstår, at garantiperioden ikke dækker UI-grænsefladen med tredjeparts systemplugins, der er direkte afhængige af tredjepart drift af landenes software og modifikation heraf. Når tredjeparter ændrer deres software, holder den op med at fungere som et resultat

for at grænsefladen mellem systemerne skal fungere, kræves forbedringsarbejder af PI’en leveret af eksekutoren, hvilket kan behandles som yderligere krav eller kan udføres i den almindelige procedure for forbedring af PI uden den angivne frist for færdiggørelse af arbejderne.

7.16. Kunden forstår, at alle PI-forbedringer, fejl- og kritiske fejlrettelser kun udføres i den seneste version af PI’en og for kunden for at drage fordel af disse PI-forbedringer er det nødvendigt at opdatere din PI-version til den nyeste version, der er tilgængelig på det tidspunkt. Sådan en opdatering værker behandles som yderligere krav. Garantiperioden forlænges ikke efter sådant arbejde. Under udviklingen af PI’en kan visse funktioner i systemet ændres eller fjernes.

7.17. Garantiserviceperioden for standardversionen af PI (ikke yderligere udførte arbejder) kan være ubegrænset, hvis kunden bestiller yderligere service relateret til den løbende, periodiske opdatering af PI til den seneste version, som udføres af operatøren mod et abonnementsgebyr

baseret på den hyppighed, parterne drøfter. Kunden forstår, at yderligere vedligeholdelse af det udførte arbejder er mulig og kan ydes af den supplerende projekt vedligeholdelseskontrakt.

 

 1. KONTRAKTSPRIS, BETALINGSPROCEDURER OG BETINGELSER, UDVIDELSE AF TJENESTER

8.1. Priserne på tjenesterne, deres planer, deres beregningsprocedure og minimumsperioden for brug af tjenesten er angivet på hjemmesiden.

8.2. De ydelser, kunden har bestilt, afspejles i de fakturaer, som eksekutoren præsenterer ham/hende for. At bemærke uoverensstemmelser mellem planen i brug med

moduler og fakturaer, skal kunden straks orientere direktionen herom. Ellers har eksekutoren ret

at opkræve yderligere forskellen mellem den faktisk anvendte plan, dens moduler og den betalte faktura.

8.3. Fakturaen afspejler fuldt ud den service, kunden bruger, dennes plan og yderligere bestilte moduler, og i tilfælde af en modsigelse eller i tilfælde af uoverensstemmelse mellem kontrakten og fakturaen, vil fakturaen have forrang.

8.4. Licensudlejningsregnskab udføres med månedlig nøjagtighed i betragtning af, at der er 12 måneder á 30 dage på et år.

8.5. Hvis kunden lejer en PE og ønsker at ændre serviceplanen til en anden med et højere eller lavere månedligt gebyr, skal de skriftligt informerer direktionen om en sådan hensigt mindst 1 (en) arbejdsdag før den dag, hvorfra han/hun agter at bruge en anden plan.

Udløbsdatoen vil blive genberegnet forholdsmæssigt under hensyntagen til den udnyttede periode. Kunden forstår, at fristen er givet i fakturaen eller e-mailen eller i brevet vil der blive afviget fra den faktiske forfaldsdato efter at have foretaget disse ændringer.

8.6. Alle ændringer i serviceplaner eller tillægsmoduler skal indsendes skriftligt (inklusiv e-mail) og betales rettidigt, hvis ændringen ordre er underlagt ekstra gebyrer. I modsat fald har entreprenøren ret til ikke at opfylde kundens ønske om at ændre planen el liste over moduler.

8.7. Når kunden ændrer planen til en, der inkluderer den periodiske PU-opdateringsservice, er det en forudsætning, at systemversionen ikke er ældre som 3 (tre) måneder. Ellers er den indledende fornyelse af PI’en relateret til yderligere værker, der behandles som yderligere

krav. Hvis kunden ikke bestiller en sådan indledende opdatering af PO, har operatøren ret til ikke at levere servicedelen af den valgte plan, f.eks. periodiske systemopdateringer.

8.8. Efter at kunden har købt en licens og ønsker at ændre planen, betales forskellen mellem prisen på planerne, som offentliggøres på hjemmesiden.

8.9. Når kunden ændrer planen, ændres planmodulerne i henhold til funktionaliteten af versionen af kundens softwareversion på det tidspunkt og modulernes struktur, som kan afviges fra de oplysninger, der offentliggøres på hjemmesiden. Det er nødvendigt at bruge alle offentliggjorte moduler, opdatere den brugte PI til den seneste version af PI’en på det tidspunkt, og i tilfælde af en prisforskel mellem den licens, kunden har erhvervet, og den pt. distribuerede licenser – betal forskellen mellem omkostningerne ved planerne.

8.10. Gyldighedsperioden for de tjenester, som kunden bruger, forlænges ved modtagelse af fuld betaling for de respektive tjenester. Bliver ikke mæt betalingsydelserne i henhold til den fremsendte faktura forlænges ikke.

8.11. Hvis betalingen er foretaget efter udløbsdatoen for tjenesten, herunder når leveringen af tjenesteydelser er blevet delvist eller helt begrænset, er forlænget fra dens udløbsdato, og der er ingen periode mellem tjenestens udløbsdato og betalingsdatoen kompenseret.

8.12. Forudbetalte fakturaer for udvidelse af ydelser sendes automatisk til kunden fra kundesystemet senest 2 uger før udløbet af den service, som kunden benytter. Hvis kunden af en eller anden grund ikke modtager fakturaer – skal han/hun selv henvende sig til bobestyreren for at modtage denne faktura.

8.13. Hvis kunden ønsker at betale for tjenesten i en længere periode og modtage en tilsvarende rabat (hvis en sådan er givet), gør det selvstændigt på den forudbetalte konto eller henvend dig til operatøren for proceduren med at overskrive den forudbetalte konto.

8.14. Eksekutoren udsteder en faktura til kunden for de relevante ydelser efter fuld betaling af fakturaen som er fastsat i aftalen og/eller i dets bilag.

8.15. For at forlænge ydelsernes gyldighed i tide, betaler kunden fakturaerne senest 1 (én) hverdag før udløb af tjenesterne. Det anbefales at betale regninger med det samme, online.

8.16. I tilfælde af forsinkelse i betaling i henhold til tidsplanen i aftalen og/eller dens bilag – har eksekutoren ret til at begrænse driften af projektet eller stoppe projektet i at køre helt, også når projektet er offentligt tilgængeligt.

8.17. Hvis kunden ikke overholder sine skattemæssige forpligtelser, har entreprenøren ret til ikke at yde konsultationer, ikke at opfylde yderligere krav eller garantiservice. Denne betingelse gælder også i garantiserviceperioden.

8.18. Eksekutor forbeholder sig ret til at ændre taksterne, efter at have givet kunden meddelelse herom senest 1 (en) måned før næste indberetningsdato periode.

 

 1. HOSTNING AF PI’EN PÅ SERVEREN

9.1. PI’en hostes på eksekutors server i henhold til de betingelser og priser, der er offentliggjort på hjemmesiden.

9.2. Tjenesten på hosting-serveren betales forud, hvis dette gebyr pålægges den serviceplan, som kunden har valgt, forud for 6 (seks)

eller en periode på 12 (tolv) måneder i henhold til de priser, der er offentliggjort på hjemmesiden.

9.3. Forudbetalt hostingservice kan ikke refunderes. Tjenester forlænges kun efter fuld betaling.

9.4. Hvis der bruges flere serverressourcer end bestilt i den aktuelle måned, opkræves der yderligere 1000 MB diskplads med ekstra gebyr og momsafgift.

9.5. Eksekutoren er ikke forpligtet til at tage sig af og påtager sig ikke på nogen måde at lave sikkerhedskopier af værkerne eller materialet og data på serveren, har dog ret til at lave sådanne sikkerhedskopier. Efter ordren er afgivet af kunden, giver eksekutoren ham/hende mulige datoer for restaurerings- og restaureringsfilerne og/eller en sikkerhedskopi af databasen i den periode, parterne drøfter. Databasegendannelsesarbejde koster ekstra gebyr + moms, filer systemgendannelse virker ekstra gebyr + moms. Bestilling af en service garanterer ikke dens korrekte ydeevne.

9.6. Efter at kunden har købt en licens og ønsker at flytte PI’en til en anden server, gør kunden det på egne ressourcer og risiko. Licenser i tilfælde af leje er der ingen mulighed for at uploade PI’en til en anden server.

9.7. Kunden forstår, at på en delt server deles serverressourcer mellem alle serverbrugere. I tilfælde af et projekt for en højere belastning, dvs. i tilfælde af PHP-overskridelser >10.000 eller i tilfælde af mere end 10.000 varer i databasen, skal kundens projekt være uploadet til en delvist dedikeret server, og i tilfælde af PHP-overskridelser > 30.000 eller varemængde over 20.000, skal kundens projekt være uploadet til en server dedikeret til det pågældende projekt på kortest mulig tid. Andre mulige begrænsninger: ikke mere end 100 pr. Vare produkt variationer; ikke mere end 1000 værdier pr. attribut.

9.8. Eksekutoren har ret til at nægte at levere hostingydelser på kundens PE’s servere på Eksekutors servere, hvis kunden ikke er enig med bestilte hostingtjenester med mere kraftfuld kapacitet. Efter at have informeret kunden om dette mindst 30 dage i forvejen. Når det sker

under sådanne omstændigheder har kunden ret til at modtage alle nødvendige serverindstillinger og anbefalinger fra Eksekutive, som er nødvendige for at PI’en kan fungere korrekt på en anden server.

9.9. Når kunden anvender ressourcerne på eksekutors server, skal eksekutoren sikre sig, at de servere, han/hun benytter, ikke er mindre end 99,9 % i løbet af kalenderåret. I tilfælde af serverforebyggende arbejde er sådant arbejde ikke inkluderet i denne tilgængelighed

indikator.

 1. SUSPENSION OG OPSIGELSE AF AFTALE OG TJENESTER

10.1. For kunden, ved at bruge de tjenester, der leveres af eksekutor og/eller serverressourcer, der ikke overholder betalingsbetingelserne for tjenesterne eller ulovlig brug af serverressourcer, kan eksekutive midlertidigt begrænse eller helt stoppe de tjenester, der er fastsat i denne kontrakt

hensættelse indtil kundens skattepligt er opfyldt. Hvis kunden er forsinket med betaling i mere end 1 (én) dag under de angivne betalingsbetingelser for ydelser har eksekutoren ret til at standse driften af projektet og 1 (en) uge efter ved afslutningen af ydelsernes gyldighed at ødelægge alle kundens data på den virtuelle server, der er leveret til ham, uden at tage en sikkerhedskopi af dataene. I dette tilfælde opsiges aftalen automatisk.

10.2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for opbevaring af kundens oplysninger efter aftalens udløb, eller hvis kunden ikke præsterer rettidigt skattemæssige forpligtelser.

10.3. Entreprenøren kan hæve aftalen, såfremt kunden ikke opfylder mindst én af de forpligtelser, som denne aftale påtager sig, men dette er ikke en undskyldning. Kunden fra de skattemæssige forpligtelser, der påtages ved underskrivelse af denne aftale.

10.4. Kunden har ret til ensidigt at opsige aftalen efter at have informeret eksekutoren herom. Kunden får refunderet leje af IP-licensen betales kun afdrag, hvis aftalen opsiges af kundens initiativ inden for 30 (tredive) kalenderdage fra dens tidspunktet for ikrafttræden. Penge for andre leverede eller planlagte ydelser refunderes ikke. Før du foretager en refusion, bobestyreren har ret til at fratrække dem et beløb svarende til rabatbeløbet for de leverede ydelser.

10.5. Opsigelse af aftalen fritager ikke parterne for forpligtelser opstået før aftalens ophør, herunder kundens afgift opfyldelse af forpligtelser.

10.6. Efter aftalens ophør er det for kunden forbudt at bruge den IP, som eksekutoren eller dennes del er tildelt ham/hende i nogen form.

 

 1. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

11.1. Eksekutor forpligter sig til kun at behandle de personlige data om kundens kunder, som er tilgængelige for ham/hende med henblik på udførelsen af denne aftale og kun iht. Kundens instruktioner. Den udførende skal gennemføre og anvende alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre beskyttelse af personoplysninger mod utilsigtet eller uautoriseret videregivelse, ændring, tab eller adgang, og for at sikre, at disse foranstaltninger

ville blive fulgt. Entreprenøren skal give alle oplysninger, data, bistand og samarbejde til kunden ved løsning af evt. Klager fra kundens kunder indgivet til kunden eller ledelsen vedrørende deres rettigheder til privatlivets fred, såvel som som svar til enhver embedsmand henvendelser fra de myndigheder, der fører tilsyn med kunden. Eksekutoren har ret til at kræve erstatning af kunden for denne bistand pr. Yderligere tjenester.

 

 1. ANDRE VILKÅR

12.1. Entreprenøren er ikke ansvarlig for kundens indirekte tab, som blandt andet kan være relateret til tabt avance eller opsparing. Tab, tab af indkomst, tab eller reduktion af drift eller produktion, tab eller korruption af data eller filer, samt med skade i forbindelse med køb af erstatningsprodukter eller -ydelser eller skader påført af kundens kunde eller samarbejdspartner.

Bobestyrerens ansvar for kundens eventuelle direkte tab er begrænset og kan i intet tilfælde overstige det vederlag, som kunden betalte eksekveren for de leverede programmerings- og softwarevedligeholdelses- og supporttjenester inden for to måneder før skadesdatoen, beløbet. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, når tabene er forsætlige eller stor uagtsomhed, og når en sådan ansvarsbegrænsning er forbudt i henhold til obligatoriske juridiske normer.

12.2. Parterne er enige om at bruge telefonkommunikation og e-mail i deres gensidige forhold, hvis det er i en specifik klausul i denne aftale medmindre andet er angivet.

12.3. Fritagelse af parterne fra ansvar i tilfælde af force majeure er reguleret af Republikken Litauen retsakter. I tilfælde af force majeure-forhold suspenderes opfyldelsen af parternes forpligtelser på grund af tilstedeværelsen af force majeure-forhold for perioden. Parterne skal straks informere hinanden om indtræden af force majeure-forhold, samt efter at de forsvinder.

12.4. Aftalen indgås elektronisk, på et varigt medium, på tidspunktet for ordreafgivelsen eller i to eksemplarer – et til kunden og direktionen.

12.5. Alle ændringer og tilføjelser til denne aftale underskrives af kontrahenten og kunden i to eksemplarer (en pr.land) og er integrerede dele af denne aftale.

12.6. Parterne skal omgående informere hinanden skriftligt eller pr. e-mail om ændringer i parternes repræsentanter/kontakter.

12.7. Alle tvister, der opstår i forbindelse med gennemførelsen af denne aftale, skal løses gensidigt eller i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat af lovgivningen i Republikken Litauen.

 

Parterne bekræfter, at de har læst og forstået vilkårene og betingelserne i denne aftale, og at disse vilkår svarer til parternes sande ønsker og hensigter. Denne aftale kan underskrives elektronisk og/eller anses for underskrevet ved afgivelse af en ordre på webstedet.

 

 1. PARTERNES UNDERSKRIFTER

 

 

                                                                                         Instruktør Laurynas Matiukas                                                             _________________________